Zahraniční spolupráce

Zájemcům o stipendia Erasmus+ na akademický rok 2016/2017

Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky vypisuje konkurs na stipendia na partnerská germanistická pracoviště do Německa a do Rakouska na akademický rok 2016/2017. Uzávěrka přihlášek je v sobotu 27. 2. 2016 ve 23:59.
(Výše stipendia do Německa je 400,-€ , do Rakouska 500,-€.)
Všichni studenti MU podávají přihlášku na Erasmus + 2016/2017 přes online databázi ISOIS: https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/.

Germanistika má tyto partnerské smlouvy na studentskou mobilitu:

partnerská univerzita počet vyslaných počet měsíců
Universität Augsburg 1 6
Technische Universität Chemnitz 2 6
Europa-Universität Viadrina Frankfurt an der Oder 4 6
Universität Leipzig (Institut für Slavistik) 2 6
Otto von Guericke University Magdeburg 2 6
Universität Regensburg 2 6
Universität Salzburg 2 6
Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg 4 10
Fachhochschule Zittau-Görlitz (studuje se v Görlitz) 3 5

Životní náklady v zahraničí
Student musí počítat s tím, že stipendium pravděpodobně nepokryje celé náklady pobytu. Prohlédněte si závěrečné zprávy studentů – především finanční náklady na jejich pobyt
uveřejněné na stránkách Národní agentury pro evropské vzdělávací programy - NAEP (např. zpráva M. Bukáčkové). Ve zprávách najdete užitečné informace o praktických záležitostech zahraničního pobytu. Další informace čerpejte přímo do svých předchůdců, jejichž jména Vám po přidělení destinace může sdělit koordinátor stipendií dr. Mareček. Semestrální stipendia jsou přidělována v březnu 2016 na celý akademický rok 2016/2017.
Studenti, kteří zůstávají na (další, tj. jarní) semestr, se musejí mnohdy obejít bez stipendijních prostředků. Jako studenti ERASMUS však neplatí školné. Dále je výhodou podzimního pobytu, že v případě zdravotních komplikací před odjezdem v září lze přidělené stipendium ještě přesunout na jaro, zatímco stipendium těch, kdo nenastoupí na plánovaný jarní pobyt, většinou propadá. Je obtížné na ně v krátké lhůtě sehnat náhradníka.

Předpoklady žadatelů Žadatelé musejí mít v době odjezdu ukončený 1. rok studia a nově mohou jet během bakalářského i navazujícího magisterského studia na stipendium, tedy jednou za každý stupeň studia. Vzhledem k tomu, že celková suma prostředků na stipendia ovšem nebude výrazně vyšší než v minulých letech, bude naše výběrová komise upřednostňovat ty, kteří vyjíždějí poprvé.
Žadatelé o studijní pobyt, kteří studují germanistiku dvouoborově a jsou zároveň anglisté, bohemisté, rusisté, posluchači hudební vědy apod., často využívají jiné destinace ze svých negermanistických mateřských kateder (Mnichov, Kolín, Řezno, Greifswald, Vídeň, Marburg). Ideální je vyjet na zahraniční univerzitu kvůli sběru materiálu na diplomovou práci (bakalářskou nebo magisterskou).
Kvalifikační podmínky pro získání stipendií jsou shrnuty na samostatné stránce CZS MU na adrese http://czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/outgoing-student/outgoing-student-studium/outgoing-student-erasmus-plus#podminky.

Podklady k žádosti
K přihlášce na studijní pobyt Erasmus je třeba vložit motivační dopis a výpis dosavadních studijních výsledků (nejen na na FF MU, pokud byl titul bakaláře získán na jiné vysoké škole) – s údajem "patří k nejlepším x % posluchačů oboru". Pokud už studujete v druhém cyklu a tam jste zatím moc zkoušek neskládali, uveďte alespoň výsledky bakalářské státní zkoušky. Motivační dopis by měl být v bezchybné němčině a komisi přesvědčit, že jsou uchazeči schopni kvalitně argumentovat a napsat v Německu dobrou domácí práci a zapsaný předmět úspěšně ukončit. V motivačním dopise zdůvodníte, proč Váš diplomový úkol či jiný studijní záměr vyžaduje pobyt na zvolené zahraniční univerzitě. Projděte si tamější nabídku výuky, vyučující, knihovny, archivy apod., příp. konzultujte projekt se svým vedoucím diplomové práce.
Výslovně v přihlášce uvádíte tři destinace, ale do poznámky napište, zda jste ochotni jet i na jinou destinaci, než kterou jste si vybrali, nebo zda raději pobyt odložíte, pokud zvolenou destinaci nezískáte. Např. diplomandé mají lepší šanci získat žádanější destinace než posluchači po prvním semestru, které vyučující ještě neznají. Tradičně bývá velký převis poptávky u Lipska, Řezna a Salcburku, Würzburgu a Augsburgu. Členy výběrové komise, jež Vaše žádosti posoudí, bude prof. I. Zündorf, doc. J. Malá, dr. A. Urválek, dr. V. Brom a dr. Z. Mareček.

Termín vyplnění přihlášek
Vyplnit online přihlášku a vložit s ní motivační dopis i výpis známek je třeba nejpozději do do soboty 27. 2. 2016  do 23.55. Pro jistotu pošlete přihlášku i elektronickou poštou na adresu marecek@phil.muni.cz. O výsledku konkursu budete informováni v ISOIS nejpozději 7. března 2016. Obratem bude potřeba Vaše vyjádření souhlasu na stránkách ISOIS, že nominaci přijímáte. (Odmítají především ti, kdo dostali atraktivnější destinaci na jiném oboru.) Následně budou nominace zaneseny do databáze a bude odeslán protokol o výběrovém řízení na CZS. 

Možnost konzultací
Koordinátorem agendy Erasmus je na ÚGNN pověřen Zdeněk Mareček, s nímž je možné konzultovat problémy, se kterými se setkáte.
Hromadná konzultace pro zájemce o studium v zahraničí se koná v úterý 23. 2. 2016 ve 14.10 v posluchárně G 25.

Po nominaci studentů bude probíhat komunikace mezi studenty a Centrem zahraničních služeb MU (pozvánka na instruktáž na přelomu března a dubna), pomoc koordinátora Ústavu germanistiky budou studenti potřebovat až při podpisu přihlášek a studijních smluv (tzv. learning agreement). Žádost o uznávání předmětů po návratu nahrazuje na českém "Learning agreement" záznam koordinátora, že předmět bude uznán za jiný předmět vyučovaný v Brně nebo že bude převzat z "Transcript of records" v nezkrácené kreditové hodnotě do "Diploma supplement".

Za semestr je třeba na zahraniční univerzitě získat 20 ECTS kreditů, aby se stipendium nemuselo vracet. Je proto dobré si zapsat o něco málo kreditů víc pro případ nezvládnutí některé zkoušky. Diplomové semináře, příp. po individuální dohodě s vyučujícími i další předměty, kde stačí k ukončení seminární práce, domácí četba a test, můžete mít zapsané souběžně i na MUNI. Pokud chcete v zahraničí pracovat převážně na diplomové práci, musíte mít k tomu příslib (Betreuungszusage) některého zahraničního pedagoga. Pokud jej není možné zajistit předem, dá se tato změna zahrnout do formuláře "Changes in Learning agreement".

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.