Studium

Cíle

Cílem studia Překladatelství němčiny je připravovat vysoce kvalifikované odborníky v oboru překladatelství, vybavené potřebnými znalostmi a dovednostmi. Studium je zaměřeno na teoretické a praktické aspekty překladu, primárně ve směru z němčiny do čeština. Důraz je kladen na věcný (neliterární) překlad. Základní povinné předměty jsou věnovány teorii překladu, překladatelské praxi, jazykovědě němčiny a češtiny. Nabízené výběrové předměty zahrnují specifické oblasti překladatelské práce a související problémy.

 

Uplatnění absolventů

Absolventi se mohou uplatnit jako samostatní překladatelé a poskytovat i další konzultační služby spjaté s psanou i mluvenou interkulturní komunikací vázanou na německy mluvící prostředí. Rovněž se mohou uplatnit v podnicích či institucích na různých pozicích vyžadujících pokročilé znalosti němčiny, překladatelské a komunikativní dovednosti a schopnost samostatné kritické a analytické práce v jazykové oblasti.

 

Podmínky pro řádné ukončení studia

Státní závěrečnou zkoušku tvoří dvě dílčí části:

Písemná zkouška – překlady z češtiny do němčiny a z němčiny do češtiny.

Ústní zkouška – rozprava ke stanovenému tématu z translatologie, německého jazyka a aplikované lingvistiky (v rámci předem stanovených okruhů).

Součástí státní závěrečné zkoušky je rovněž obhajoba magisterské práce.

 

 

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.