Studium

Cíle

Cílem studia oboru Německý jazyk a literatura je upevnění a rozvinutí potřebných znalostí na úrovni praktických jazykových kompetencí, a to zejména v oblasti odborné filologické reflexe lingvistických a literárněvědných problémů v širším kulturně-společenském a historickém kontextu.

Posluchači se seznámí s širšími souvislostmi relevantních germanistických disciplín; v oboru lingvistiky jsou to mimo jiné diachronní aspekty zkoumání jazyka stejně jako pokročilé úrovně syntaxe, lexikologie a stylistiky v perspektivě převážně synchronní. V literární vědě je hlavním předmětem zájmu zejména zvlášť důležité období 20. století až po současnost reflektované v širším kontextu světové literatury. Spolu s rozšířeným časovým a obsahovým záběrem jsou prohlubovány i základy metodologické.

 

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru může působit v podnicích či institucích poskytujících jazykové služby, v nakladatelstvích, v publicistice, médiích, dále pak v archivech, knihovnách, muzeích, divadle, jako jazykový poradce, případně v diplomacii; další možností uplatnění je překládání, případně tlumočení a jazyková výuka.

 

Podmínky pro řádné ukončení studia

Státní závěrečnou zkoušku tvoří dvě dílčí části:

Písemná zkouška – odborné zpracování vybraného germanistického tématu s možností předchozí přípravy.

Ústní zkouška – rozprava ke stanovenému tématu z německého jazyka a literatury (v rámci předem stanovených okruhů).

Součástí státní závěrečné zkoušky je rovněž obhajoba magisterské práce.

 

 

 

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.