Studium

Cíle

Cílem studia oboru Německý jazyk a literatura je osvojení a rozvinutí potřebných znalostí na úrovni praktických jazykových kompetencí v němčině a seznámení se základy odborné filologické reflexe lingvistických a literárněvědných problémů v širším kulturně-společenském a historickém kontextu.

Posluchači se seznámí se základními jazykovědnými a literárněvědnými a literárněhistorickými germanistickými disciplínami a rovněž získají přehled o dějinách, kultuře a reáliích německy mluvících zemí.

 

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru může působit v podnicích či institucích poskytujících jazykové služby, v nakladatelstvích, v publicistice, médiích, dále pak v archivech, knihovnách, muzeích, divadle, jako jazykový poradce; další možností uplatnění je překládání, případně tlumočení a jazyková výuka na základní a mírně pokročilé úrovni.

 

Podmínky pro řádné ukončení studia

Státní závěrečnou zkoušku tvoří dvě dílčí části:

Písemná zkouška – překlad z češtiny do němčiny.

Ústní zkouška – rozprava ke stanovenému tématu z německého jazyka a literatury (v rámci předem stanovených okruhů).

Součástí státní závěrečné zkoušky je rovněž obhajoba diplomové práce.

 

 

 

 

 

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.