Studium

Cile

Filologické studium německé literatury v doktorském stupni je koncipováno jako završení formálně-teoretické i praktické přípravy studentů na samostatnou odbornou práci, která se týká dějin německojazyčné literatury ve všech jejích aspektech. Všeobecné znalosti a kompetence literárně teoretického a literáněhistorického rázu, jež tvoří náplň bakalářského a magisterského studia, se zde prohlubují zejména s oheldem na moderní metodologické postupy. Studiem směřuje k maximální profilaci adeptů, samostatné výzkumné práci, jakož i schopnosti adekvátně prezentovat výsledky. Studium je ve velké míře specializované a diferencované podle potřeb konkrétních zkoumaných témat a zpracovávaných disertací, zároveň je však rozvíjen obecný přehled o adekvátních metodách filologické práce a schopnost jejich kritické reflexe a jejich tvůrčího uplatnění.

Uplatnění

Absolvent doktorského studia filologie, oboru německá literatura, disponuje spolehlivými obecně uplatnitelnými znalostmi a dovednostmi potřebnými pro samostantou filologickou práci. Je schopen samostatné odborné reflexe literárních textů, jejich literárně teoretické i literárně historické kontextualizace. Zároveň dokáže tvůrčím způsobem své znalosti aplikovat na konkrétní aktuální problémy. Kromě širokého přehledu o celém oboru získá navíc detailní znalosti v rámci předmětu své specializace. Získaná kvalifikace jej předurčuje k uplatnění na pozicích filologického či obecně humanitního zaměření vyžadujících samostatné kritické myšlení a schopnost prezentace získaných poznatků ať už ve sféře vysokých škol, ve vědeckých institucích, překladatelství apod.

Podmínky pro řádné ukončení studia

Státní závěrečná zkouška v doktorském studiu má podobu ústní rozpravy k vybraným tématům z dějin německojazyčné litertury - zvolených zpravidla jak v prohloubené podobě v návaznosti na téma disertační práce, tak v omezeném rozsahu mimo bezprostřední záběr disertace.  Součástí státní doktorské zkoušky je rovněž obhajoba disertační práce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.