Germanistika

Důvodů, proč studovat němčinu u nás, je celá řada. Čtěte dál a zjistíte, co vám může studium na ÚGNN přinést.

 

Proč studovat němčinu?

Proč studovat němčinu? Protože:

 • Sousedství České republiky s Německou spolkovou republikou a Rakouskem přímo vybízí k tomu, aby si mladí lidé osvojili jazyk těchto zemí.
 • němčina je jazyk velké části české, moravské, středoevropské i brněnské minulosti,
 • z německojazyčných zdrojů získáte jiný pohled na historii i současnost (střední) Evropy a řeknete si: Jak to tedy vlastně je/bylo? – To je zvídavost, základ studia!,
 • zjistíte, jak vypadá kulturně pestrá a skutečně otevřená společnost (narozdíl – mnohdy – od té české) a jaké výhody to má,
 • si budete moct ověřit, co pravdy je na stereotypech o Němcích a Rakušanech (prozradíme: málo) a proč jsou chybné,
 • se stanete součástí prostředí s vysokými standardy v kultuře studia, komunikace, odborného myšlení i podnikání,
 • nebudete odkázaní jen na česká média, české fobie, české perspektivy,
 • k „povinné“ angličtině přidáte s němčinou jazyk interní komunikace mnoha firem,
 • získáte přístup i k profesím, kde s angličtinou nepochodíte (např. učitel v Německu),
 • nezaváháte při výběru párečků na vánočním trhu.

 … a zeptáte-li se studentů, řeknou vám:

Mí přátelé a známí se mě často ptají, proč vlastně studuji němčinu. Nechápou, že si někdo může pro studium dobrovolně vybrat - dle jejich názoru - tak škaredý jazyk. Ano, mohl jsem si vybrat jakýkoli jiný obor a za pár let by ze mě třeba byl dobře vydělávající inženýr nebo doktor. Rozhodl jsem se ale jinak. Už od malička jsem miloval hraní si se slovy a jakmile jsem se naučil číst, nedal jsem knížku z ruky. Tak se zrodila má láska k jazyku. Ten je svou podstatou kód, který slouží k dorozumívání mezi skupinou lidí, jež k němu zná klíč. V okamžiku, kdy jsem si tohle uvědomil, pro mě učení se cizímu jazyku začalo být hrou. A možná i proto mě němčina najednou začala tolik bavit.

Němčina je pro střední Evropu navíc velmi důležitá. Je to úřední jazyk v našich dvou sousedních státech, a tudíž se bez ní neobejdeme ani u nás v Česku. Celá třetina našeho exportu míří právě do Německa, a tak jsou lidé se znalostí němčiny stále žádanější a mají otevřené dveře do spousty oborů. A že němčina není příliš libozvučná? To je podle mě otázka názoru, já si ji třeba zamiloval.

Proč ji studovat v Brně?

 • Brno má vynikající studentskou a studijní infrastrukturu,
 • Brno má dvě vynikající, moderní germanistické knihovny (na FF MU a v MZK),
 • Brno má bohatou kulturní a literární historii v českém i německém jazyce, kde je pořád co objevovat,
 • Brno má Moravský zemský archiv plný neprobádaných dobových pramenů z „německo-českého“ Brna: časopisů, novin, korespondencí, pozůstalostí, cenzurních zákazů atd., kde si germanista může vlastnoručně sáhnout na tep historie,
 • Brno má kromě ÚGNN FF mnoho jiných fakult a kateder, mnoho inspirativních osobností, které vás přivedou k něčemu, čeho už se nepustíte.

Na to je jednoduchá odpověď: Brno němčinou žije! Každý týden zde probíhají pravidelná německá setkávání v kavárnách, na podzim se koná německý filmový festival, na jaře zase divadelní. Mimo to se v průběhu roku pořádají mnohé další kulturní události a navíc vždy můžete sednout na autobus a za dvě hodiny vystoupíte ve Vídni. V Brně studuje na 80 000 studentů, díky nimž město doopravdy tepe.Všude je tu blízko a na každém rohu najdete hospůdku nebo kavárnu.Pokud Vás omrzí velkoměsto, jednoduše sednete na šalinu a brzy se dostanete ven z města - k přehradě, rybníkům nebo do lesa.

Proč ji studovat na ÚGNN FF?

 • Nepřeberná možnost stipendií
 • Mezinárodní spolupráce: často zveme zahraniční přednášející (blokové semináře)
 • Inspirativní lektoři a jazykoví asistenti z Německa a Rakouska
 • Naše studium je zaměřené na kompetence
 • , Mgr., Ph.D.
 • lingvistika, literatura, kulturní vědy, translatologie, učitelství němčiny jako cizího jazyka pro střední školy
 • činný spolek BAGR Fachschaft
  • vzájemná asistence studentů
  • zapojení studentů do tvorby profilu katedry

Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky na FF spadá pod Masarykovu univerzitu, která patří k nejlepší vysokým školám v celé republice. Momentálně navíc struktura oboru prochází výraznou obměnou s jasným cílem: Lépe připravit studenty pro jejich budoucí povolání. Nedávno byl studenty založen i spolek germanistů, který má v plánu oživit život na katedře, seznámit spolu jednotlivé ročníky a zároveň i spolupracuje s vedením. Studenti tak mají možnost se svými nápady sami zapojit do chodu katedry. Otázka tedy spíše zní: „Proč studovat jinde?“

... a co si o tom myslí naši lektoři:  

Warum Germanistik?

Mit Österreich, Deutschland und der Schweiz leben mehr als hundert Millionen Menschen, die Deutsch sprechen. Deutsch ist in Europa sogar die Sprache mit den meisten Muttersprachlern – noch vor Englisch und Französisch.  Außerdem ist es die Sprache Goethes, Grillparzers, Handkes und Jelineks. Wer den Zauber ihrer Bücher fühlen will, muss sie im Original lesen. Mit Deutsch öffnen sich einem somit alle Tore, sowohl zur Kultur als auch zur Arbeitswelt.

Warum in Brno?

Brno ist seit jeher mit der deutschen Sprache verbunden. Nicht nur in seiner Vergangenheit war es ein Sammelbecken für Deutsche und Österreicher, sondern ist es vor allem jetzt. Mit seiner Nähe zu  Österreich, kann hier nicht nur die deutsche Sprache und Literatur studiert werden, sondern auch gleich in Wien eingesetzt.

Warum an der Phil. Fak.?

Germanistik ist nicht gleich Germanistik. Die Philosophische Fakultät steht für eine gesunde Mischung aus Literatur- und Sprachwissenschaft und bietet seinen Studierenden durch Projekte wie ein Studententheater, Studienreisen nach Deutschland bzw. Österreich und Kreatives Schreiben auch eine Möglichkeit ihr Wissen praktisch anzuwenden. 

 

Požadavky k přijímací zkoušce z bakalářského oboru Německý jazyk a literatura

Celofakultní informace o přijímacích zkouškách do bakalářského studia. Důležitou součástí přijímacího řízení je test studijních předpokladů organizovaný na úrovni univerzity, následující informace se týkají oborového testu z němčiny. Přijímací zkouška z němčiny má pouze písemnou podobu; obnáší samostatné řešení úkolů na základě daného textu a gramatický test. Příklad staršího zadání testu (doc) lze nalézt na stránkách FF k přijímacímu řízení. Přihlášky ke studiu na FF MU se podávají elektronicky v Informačním systému MU.

Doporučená literatura:
Povejšil, M. : Mluvnice současné němčiny. Praha 1987. (další vydání 1994, 1999 ...)
popř. Baumbach, R., Václavková, G.: Mluvnice němčiny (včetně kapitoly o nové úpravě německého pravopisu), Fin Olomouc, 1997
nebo jiná spolehlivá středoškolská příručka gramatiky obdobného rozsahu.

Stručná charakteristika studia 
Studium je zaměřeno především na poznání jazyka, literatury a kultury německy mluvících zemí. Zvládnutí němčiny je nicméně pouze předpokladem, smyslem studia by mělo být osvojení základů jazykovědy a literární vědy v rámci daného jazykového a teritoriálního vymezení a hlubší proniknutí do historie i současnosti celého kulturního okruhu německy mluvících zemí. U uchazeče se předpokládá hlubší zájem o německý jazyk, jeho strukturu a specifika, stejně jako o literární a obecně kulturní sféru v nejširším smyslu. Jazykověda a literatura představují dvě hlavní disciplíny germanistiky; do studijního programu jsou zahrnuty oba tyto obory společně, přesto však studenti mají možnost určit si těžiště svého zájmu. 

Přijímací zkoušky
Přijímací řízení má formu písemného testu. Obsažena je část zaměřená na samostatnou práci s textem (určení pravdivosti tvrzení, porozumění jednotlivým výrazům, náhrada synonymy; další část ověřuje míru jazykových dovedností (transformační či substituční cvičení zhruba v rozsahu učebnice: Höppnerová, Věra: Němčina pro jazykové školy I-III). 
  

Požadavky k přijímací zkoušce z navazujícího magisterského oboru Překladatelství německého jazyka

Celofakultní informace o přijímacích zkouškách do navazujícího magisterského studia.
Obor je určen absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního oboru (příbuzný obor bude posouzen). 

Písemný test s překladem z češtiny do němčiny 
Ukázka struktury testu a charakteru úloh: 
I. Přeložte do němčiny bez použití slovníků. 
II.-IV. Test na českou slovotvorbu a německou gramatiku. 
2. Erläutern Sie fett hervorgehobene Wörter und Wortgruppen im Kontext der EU-Vorschläge für die Rentenpolitik und vermeiden Sie dabei Wörter mit demselben Wortstamm. 
3. Bilden Sie Possesivadjektive von folgenden Vornamen: 
4. Bilden Sie Bewohnernamen von folgenden Orten und Regionen: 
5. Bilden Sie Adjektive von folgenden geographischen Namen: 
6. Erläutern Sie den Unterschied anhand eines Beispiels. Muster: Mravní (‚vztahující se k mravům‘, např. zákony) × mravný (‚v souladu s dobrými mravy‘) 
V. Vysvětlete německé podtržené výrazy v následujícím textu bez použití slov se stejným kořenem. 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 51% bodů z maximálně možných. 

Prezentační video ke studiu germanistiky na ÚGNN

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.