Státní závěrečná zkouška

Komentovaný seznam bakalářských a magisterských diplomových prací
Studenti (budiž chápáno genericky) si vybírají jedno ze zadaných témat, popř. se mohou s vyučujícím dohodnout na jiném, které si zvolí sami.
V souvislosti se závěrečnými pracemi se v ISu zapisují příslušné diplomové semináře (k diplomové či oborové, bakalářské či magisterské práci) a pro semestr plánovaného odevzdání i vlastní předmět k příslušné závěrečné práci.

Bakalářská diplomová práce
Student by měl absolvovat (mít zapsaný) jeden diplomový seminář k této diplomové práci (tj. jeden seminář k práci zima, resp. léto) a v semestru, kdy práci odevzdá, i předmět "bakalářská diplomová práce". Téma, které si z nabídky vybral, musí oznámit vyučujícímu, popř. se s ním dohodnout na jiném tématu, které bude vyučující ochoten vést. Minimální rozsah práce je 60 tisíc znaků, práce musí být vyvázána do pevných desek. Hotovou práci student odevzdává ve dvou exemplářích vedoucímu práce. Termíny pro odevzdání jsou do 30. dubna u červnového termínu, do 30. června u zářijového termínu a do 30. listopadu v zimním termínu (případné dílčí posunutí termínů je možné jen po dohodě s vedoucím práce). Vedoucí práce a oponent vypracují posudky, s nimiž je student seznámen nejpozději 3 dny před konáním zkoušky a obhajoby.

Magisterská diplomová práce
Student by měl absolvovat (mít zapsané) dva diplomové semináře k této diplomové práci ve dvou na sebe navazujících semestrech (tj. jeden seminář k práci zima a jeden seminář k práci léto, popř. v opačném pořadí) a v semestru, kdy práci odevzdá, i předmět "magisterská diplomová práce". Ostatní náležitosti jsou stejné jako v případě bakalářské diplomové práce. Odlišný je minimální rozsah, který je zde 120 tisíc znaků.

Celofakultně doporučený minimální rozsah oborové bakalářské práce je 27 000 znaků, u oborové magisterské práce 55 000 znaků.
Doporučení FF MU k formálním náležitostem závěrečných prací lze nalézt také ve zvláštním souboru v ISu (po přihlášení) https://is.muni.cz/auth/do/1421/4581421/Vzor_bakalarske_prace.pdf (konkretizace či úpravy požadavků jsou v kompetenci vedoucích prací).

Témata prací včetně přihlašování k nim jsou spravována v agendě rozpisů v IS MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.